03 juli 2023

Ook een jobstudent aanwerven deze zomer? Doe dan zeker dit!

De zomermaanden is klassiek een moment waarop heel wat jobstudenten aan de slag zijn. Als je een jobstudent aanwerft, zijn er wel enkele zaken waarmee je rekening moet houden.

 1. Gebruik een specifieke template arbeidsovereenkomst voor studenten

De verleiding is misschien groot om voor een jobstudent eenvoudigweg een template arbeidsovereenkomst te gebruiken die je ook voor je vaste werknemers gebruikt. Doe dat niet!

In een arbeidsovereenkomst voor studentenarbeid ben je verplicht om een aantal zaken op te nemen die niet gebruikelijk in een gewone arbeidsovereenkomst staan. Ik denk bijvoorbeeld aan:

 • de geboortedatum van de student;
 • de toepasselijkheid van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers;
 • het tijdstip waarop het loon wordt uitbetaald;
 • het bevoegde paritair comité.

Gebruik dus een specifieke arbeidsovereenkomst voor studentenarbeid.

Een arbeidsovereenkomst voor studentenarbeid nodig? Stuur me een mail naar info@nelevroman.be.

 1. Vraag aan de student op voorhand een attest van student@work

Normaalgezien mogen studenten maximum 475 uren per jaar werken. In 2023 en 2024 wordt dat aantal opgetrokken naar 600 uren per jaar.

Zolang een student dit maximum respecteert, moeten de werkgever en student geen gewone socialezekerheidsbijdragen (+- 25% voor de werkgever en 13,07% voor de werknemer) betalen op het loon van de student. Zowel de werkgever als de werknemer betalen wel een solidariteitsbijdrage aan de RSZ:

 • de werkgever: brutoloon + 5,42% solidariteitsbijdrage = loonkost
 • de student: brutoloon - 2,71% solidariteitsbijdrage = nettoloon

Bovendien moet je op die lonen ook geen bedrijfsvoorheffing inhouden.

Vooraleer je een contract tekent met een student, vraag dan zeker een attest van student@work. Daarmee kan je als werkgever controleren hoeveel uren deze student al gewerkt heeft. Zo ben je zeker dat de studentenarbeid correct in de payroll wordt verwerkt en kom je niet voor verrassingen te staan.

 1. Besteed extra aandacht aan de werkuren van studenten – 18 jaar

Studenten die jonger zijn dan 18 jaar, worden in de wetgeving ‘jeugdige werknemers’ genoemd. Voor hen gelden er strengere regels als het om de werkuren gaat.

Bijvoorbeeld:

 • Pauzes: Zorg voor een rustpauze ten laatste na 4,5 uren werken. Wanneer de student op een dag méér dan 4,5 uur tot maximum 6 uur werkt, moet de student minstens een half uur pauze per dag krijgen. Is de werkdag langer dan 6 uren, dan moet de student minstens een uur pauze per dag krijgen (waarvan een half uur ineens moet worden genomen).
 • Overuren: Overuren zijn in de dagdagelijkse werking van een onderneming soms noodzakelijk. De situaties waarin een jeugdige student overuren mag presteren zijn echter veel beperkter dan bij een student die minstens 18 jaar is (enkel situaties van overmacht).
 • Nachtwerk: Nachtarbeid is arbeid tussen 20u ’s avonds en 6u ’s morgens. Net zoals voor eender welke werknemer is er een algemeen verbod op nachtarbeid. Op dit algemeen verbod bestaan er heel wat uitzonderingen, maar voor jeugdige werknemers zijn die uitzonderingen veel beperkter. Bovendien zal arbeid tussen middernacht en 4 uur altijd verboden zijn.
 • Weekendwerk: Jeugdige werknemers hebben – naast de zondagsrust – recht op een bijkomende rustdag net voor of na de zondag (dus de zaterdag of de maandag). Op de zondag en deze bijkomende rustdag mag een jeugdige student niet werken. Opnieuw zijn er een aantal uitzonderingen naargelang de situatie (bv. overmacht) of sector (bv. horeca), maar ook hier zijn de uitzonderingen strikter. Bovendien zal een jeugdige student, zelfs met een uitzondering, niet meer dan 1 zondag op 2 mogen werken.

Twijfel je of het uurrooster dat je voor ogen hebt voor een student – 18 jaar wel is toegelaten? Laat dat dan even controleren.

Goed om weten: Een student moet altijd hetzij minstens 16 jaar zijn, hetzij minstens 15 jaar én de eerste 2 leerjaren van het secundair onderwijs hebben gevolgd. Onder deze leeftijd hebben we het over kinderarbeid, wat uiteraard verboden is.

 1. Extra tip: Controleer of het wel echt gaat om een student

Iets wat in de praktijk niet vaak spontaan opgevraagd wordt bij de student, is een bewijs van inschrijving aan een (hoge)school of universiteit voor het lopende schooljaar of academiejaar.

Nochtans kan de RSZ – wanneer zij een controle in uw onderneming uitvoert – dergelijk bewijs vragen. Op die manier kan de RSZ controleren of de betrokken persoon waarvoor de voordelige socialezekerheidsbijdragen werden toegepast, wel echt een student is.

Indien het enigszins mogelijk is, vraag dan ook dergelijk bewijs van inschrijving. Aangezien een student nu in de zomer niet altijd al ingeschreven is voor een volgend schooljaar of academiejaar, vraag dan een bewijs van inschrijving van het afgelopen schooljaar of academiejaar.