14 juli 2023

Overuren nodig? Denk dan ook aan de relance-uren.

Overuren zijn af en toe wel eens nodig voor de goede werking van de onderneming. Over het algemeen spreken we van overuren als de werknemer meer dan 9 uur per dag of 40 uur per week werkt, maar afwijkingen zijn – zoals altijd – mogelijk.

Je mag als werkgever je werknemers echter alleen maar overuren laten presteren (1) in bepaalde door de wet opgesomde gevallen én (2) mits naleving van bijzondere formaliteiten.

 Overuren zijn bijvoorbeeld toegelaten:

 • Bij een buitengewone vermeerdering van werk:
  • Op voorwaarde dat je op voorhand toelating krijgt van de inspectiedienst Toezicht Sociale Wetten;
  • Op voorwaarde dat je op voorhand een akkoord hebt hierover met de vakbondsafvaardiging, als er één is in je onderneming;
  • Mits kennisgeving aan de VDAB over het aantal overuren, het aantal en de beroepscategorie van de betrokken werknemers; percentage overuren t.o.v. normale arbeidsverrichtingen;
 • Omwille van overmacht (onvoorziene noodzakelijkheid; een voorgekomen of dreigend ongeval; of dringende arbeid aan machines of materieel):
  • Mits voorafgaand akkoord van vakbondsafvaardiging of, indien onmogelijk, latere kennisgeving aan vakbondsafvaardiging (alleen vereist bij onvoorziene noodzakelijkheid);
  • Mits kennisgeving aan Toezicht Sociale Wetten.

Als werkgever heb je al genoeg aan je hoofd – je moet immers een onderneming doen draaien – waardoor je je vaak niet bewust bent van deze formaliteiten. Je bent zeker niet alleen; deze formaliteiten worden vaak niet correct toegepast.

Wel, maak kennis met de vrijwillige overuren en meer in het bijzonder de relance-uren.

De vrijwillige overuren bestaan al enkele jaren. Het gaat om 100 uren per jaar. Dat aantal wordt vanaf 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 verhoogd met 120 relance-uren. Dat is:

 • 120 uren voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2023;
 • 120 uren voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2024;
 • 120 uren voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2025.

Voor vrijwillige overuren en relance-uren heb je geen bijzondere motivering en geen toelating van of kennisgeving aan Toezicht Sociale Wetten nodig.

De enige formaliteit bij vrijwillige overuren en relance-uren is dat de werknemer schriftelijk akkoord gaat met het presteren van deze uren. Dit akkoord geldt voor maximum 6 maanden, maar is daarna wel hernieuwbaar. Het moet ook uitdrukkelijk en voorafgaand aan de betrokken periode worden gesloten.

Wat is er nu zo bijzonder aan die 120 relance-uren?

Voor elk relance-uur betaal je als werkgever gewoon 100% van het loon (geen overloontoeslag), zonder bijkomende kosten (geen socialezekerheidsbijdragen). Je moet ook geen inhaalrust toekennen. Eén uur gewerkt is één uur betaald. Simpel.

Voor de werknemer is de vergoeding van een relance-uur een netto-bedrag (bruto = netto), want geen socialezekerheidsbijdragen én geen belastingen op verschuldigd. Belangrijke kanttekening bij dit laatste: de wetgever is jammer genoeg niet klaar met zijn wetgeving, waardoor de FOD Financiën meedeelt dat voorlopig wel nog bedrijfsvoorheffing moet worden ingehouden op deze vergoeding. Dit moet dan later opnieuw verrekend worden, ofwel via de werkgever die corrigerende aangiften in de bedrijfsvoorheffing doet, ofwel via de belastingsaangifte van de werknemer.

Update 18.09.2023: De wet werd op 5 september 2023 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, waardoor je ook geen bedrijfsvoorheffing meer moet inhouden op de relance-uren.

***

Aankondiging FOD WASO: hier

Aankondiging RSZ: hier

Aankondiging FOD Financiën: hier