Privacyverklaring

Versie van 1 oktober 2021

Wij respecteren uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. We verwerken de gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring gaat uit van Nele Vroman, gevestigd te Neerkouter 6, 8553 Otegem en met ondernemingsnummer 0537.664.466.

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Nele Vroman, gevestigd te Neerkouter 6, 8553 Otegem en met ondernemingsnummer 0537.664.466, verwerkt uw persoonsgegevens. Nele Vroman is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht.

Contact: info@nelevroman.be

2. Welke gegevens verwerken we over u?

Nele Vroman verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om  de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten.

3. Waarvoor verwerken we deze persoonsgegevens?

Uw gegevens verwerken we in de eerste plaats om met u te kunnen communiceren en om offertes en facturen te kunnen opstellen in het kader van de gevraagde juridische dienstverlening. Dit is dus om de overeenkomst tussen u en Nele Vroman te kunnen uitvoeren.

Uw e-mailadres wordt ook gebruikt als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief en ons toestemming geeft om u deze nieuwsbrief toe te sturen. U kunt ons evenwel op ieder moment vragen om uw toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven in te trekken.

Wij maken ook gebruik van Google Analytics dat statische gegevens over het gebruik van de website verzamelt. Daarbij kan uw IP-adres verzameld worden. Bij het gebruik van deze website wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van analytische cookies.

Wij maken geen gebruik geautomatiseerde besluitvorming of profiling.

4. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Tenzij anders bepaald houden wij uw gegevens bij gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn voor eventuele (buiten-)contractuele vorderingen (5 – 10 jaar). De gegevens die wij verwerken om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, worden 7 jaar bijgehouden zoals de wet voorschrijft.

5. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nelevroman.be.

6. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nele Vroman en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nelevroman.be.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder:

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be.